Podmienky a pravidlá

Tieto podmienky upravujú vaše používanie webovej stránky Love Coupons a vaše povinnosti ako používateľa. Webovú lokalitu nebudete používať na nič, čo je nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami. Používaním stránky Love Coupons sa zaväzujete dodržiavať tieto zmluvné podmienky

1. Platnosť kupónu, kupónu, zľavových kódov a iných ponúk
Snažíme sa urobiť všetko pre to, aby všetky kódy a ponuky uvedené na stránke Love Coupons boli aktuálne a platné, ale nemôžeme skontrolovať každý z nich, preto je vašou povinnosťou skontrolovať, či bola očakávaná zľava uplatnená, keď zadáte kód počas procesu objednávky na webovej stránke inzerenta

2. Poradenstvo
Informácie a obsah, ktoré sa nachádzajú na stránke Love Coupons, majú len informatívny charakter. Neposkytujeme ich ako radu a nemali by ste sa na ne spoliehať pri rozhodovaní o nákupe alebo pri vyhýbaní sa mu

3. Zmeny na webovej stránke
Love Coupons si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny alebo doplnenia, dočasné alebo trvalé, na stránke Love Coupons podľa potreby a vlastného uváženia s upozornením alebo oznámením. Za prípadné zmeny nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť.

4. Zmeny zmluvných podmienok
Z času na čas môžeme tieto Podmienky upraviť a revidovanú verziu zverejníme na Love Coupons

5. Odkazy na webové stránky tretích strán
Love Coupons odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré spravujú a kontrolujú iné subjekty, a my nemôžeme niesť zodpovednosť za obsah alebo dostupnosť týchto webových stránok tretích strán

6. Zásady ochrany osobných údajov a nariadenia GDPR
Žiadame len obmedzené osobné údaje, ktoré uchovávame výlučne na účel, na ktorý boli určené. Vaša e-mailová adresa nebude odovzdaná ani predaná žiadnej tretej strane.  Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

7. Autorské práva
Dizajn webovej lokality Love Coupons, text, grafika a všetok softvér a zdrojové kódy súvisiace s webovou lokalitou sú bez obmedzenia vlastníctvom alebo licenciou Love Coupons alebo sú inak použité v súlade so zákonom.  Vy

V súlade s týmito podmienkami pri prístupe na stránku Love Coupons súhlasíte s tým, že budete mať prístup k obsahu výlučne na svoje osobné, nekomerčné použitie.  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete sťahovať, kopírovať, reprodukovať, prenášať, ukladať, predávať ani distribuovať žiadny z nájdených obsahov.

8. Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti
Webová lokalita sa poskytuje na základe &dslash;AKO JE&dslash; a &dslash;AKO JE K DISPOZÍCII&dslash; bez akéhokoľvek vyhlásenia alebo schválenia a bez akejkoľvek záruky v rozsahu povolenom zákonom

9. Odškodnenie
Súhlasíte s tým, že odškodníte Love Coupons a zbavíte ho všetkých záväzkov, právnych poplatkov, škôd, strát, nákladov a iných výdavkov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi alebo žalobami vznesenými proti Love Coupons, ktoré vznikli v dôsledku akéhokoľvek porušenia týchto zmluvných podmienok z vašej strany alebo iných záväzkov vyplývajúcich z vášho používania tejto webovej lokality

10. Rozhodné právo
Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom a vy sa týmto podriaďujete výlučnej jurisdikcii anglických súdov.

  • Domov
  • Podmienky a pravidlá
Odmietnutie zodpovednosti: Love Coupons je platforma pre ponuky, zľavy a kupóny. Použitím našich odkazov môžete ušetriť na svojich nákupoch. Upozorňujeme, že pri použití našich odkazov a následnom nákupe môžeme získať províziu.