Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Naša webová adresa je Love Coupons

Adresa našej spoločnosti je

Adresa: Love Savings Group Limited
Kemp House
124 City Road
Londýn
EC1V 2NX

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako zhromažďujeme a používame osobné informácie (&dslash;osobné údaje&dslash;), ktoré nám poskytnete priamo alebo prostredníctvom našich webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť alebo dopĺňať. Najnovšia verzia sa objaví na našej webovej lokalite. Osobné údaje budeme spracúvať len tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov (v znení zmien a doplnení) alebo ako ste nám to oznámili alebo ste s tým súhlasili inak, alebo ako sme oprávnení inak v súlade s
Zákonom o ochrane údajov z roku 1998

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu osobných údajov a náhodnej strate alebo zničeniu osobných údajov alebo ich poškodeniu

Návšteva našej webovej stránky

Pri prehliadaní našich stránok automaticky zhromažďujeme niektoré údaje z vášho počítača. Ide napríklad o vašu IP adresu, typ a verziu prehliadača alebo stránku, z ktorej ste boli odkázaní. Tieto údaje sa používajú na štatistické alebo technické účely (optimalizácia ponuky, oprava chýb) bez konkrétneho odkazu na vašu osobnú identitu. Ak existuje podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti alebo nezákonnému použitiu, vyhradzujeme si právo vyhodnotiť zhromaždené údaje s cieľom analyzovať incident

Osobné údaje

Ak navštívite niektorého z partnerov, na ktorých odkazujeme prostredníctvom našej stránky, príslušné osobné údaje budú odovzdané poskytovateľovi. Patria sem súbory cookie používané na zaznamenávanie procesu rezervácie. Súbory cookie umožňujú poskytovateľovi zistiť, či ste využili ponuku prezentovanú prostredníctvom našej webovej stránky. Poskytovateľ môže použiť informácie o vašej rezervácii na zlepšenie vašej/jej ponuky. Príležitostne môžeme využívať iné spoločnosti na poskytovanie služieb v našom mene, napríklad marketingových materiálov. Tretím stranám poskytujeme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie svojich služieb. S výnimkou vládnych/verejných orgánov (nad ktorými nemáme kontrolu) podnikneme príslušné kroky, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby každý, komu z akéhokoľvek dôvodu odovzdáme vaše osobné údaje, súhlasil s ich bezpečným uchovávaním, používal ich len na účely poskytovania svojich služieb a nezhromažďoval od vás žiadne osobné údaje v priebehu vykonávania svojich služieb. Ak nebudeme môcť odovzdať osobné údaje príslušným dodávateľom alebo prípadne iným tretím stranám, nebudeme môcť splniť vašu požiadavku. Podaním žiadosti vyjadrujete súhlas s poskytnutím osobných údajov príslušným dodávateľom a iným tretím stranám

Vaše osobné údaje sa môžu ukladať, používať a inak spracúvať v Spojenom kráľovstve a/alebo v ktorejkoľvek inej krajine (krajinách) Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Krajiny EHP sú všetky členské štáty Európskej únie spolu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Osobné údaje môžeme ukladať, používať alebo inak spracúvať aj mimo EHP. Zákony o ochrane údajov nemusia byť mimo EHP také prísne ako v EHP. Osobné údaje sa nebudú prenášať do krajiny mimo EHP, pokiaľ (1) krajina, do ktorej sa prenášajú, nie je krajinou, ktorá podľa Európskej komisie poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov, alebo (2) osobné údaje sa prenášajú do spoločnosti v Spojených štátoch amerických, ktorá podpísala schému Safe Harbour, alebo (3) osobné údaje sa prenášajú spoločnosti, ktorá je podľa našej zmluvy s ňou povinná s údajmi zaobchádzať len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať primeranú bezpečnosť na ochranu osobných údajov, o ktorej sme presvedčení, že ju má, alebo (4) sme povinní poskytnúť osobné údaje vláde/verejnému orgánu, aby sme mohli poskytovať naše služby

Newsletter

Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu, potrebujeme vašu e-mailovú adresu. Ak si to želáte, môžete poskytnúť ďalšie osobné údaje, aby sme pre vás mohli vybrať vhodné informácie

Vašu e-mailovú adresu použijeme len na účely zasielania nášho informačného bulletinu

Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť. Na tento účel použite odkaz uvedený v informačnom bulletine

Súbory cookie a analytické nástroje

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa prenášajú z našej webovej stránky do vášho počítača, keď surfujete po našich stránkach. Súbory cookie môžu byť krátkodobo uložené v pamäti RAM vášho počítača (“súbory cookie relácie”) alebo trvalejšie na vašom pevnom disku (“trvalé súbory cookie”). To nám umožňuje napríklad prispôsobiť náš obsah podľa vašich záujmov a preferencií

Služba Google Analytics

Na zlepšenie našej ponuky používame analytický nástroj a súbor cookie služby Google Analytics. Takto vytvorené informácie o vašom používaní našej webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Ak je na tejto webovej lokalite aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iného signatárskeho štátu Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivitách na webovej lokalite a na vykonávanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu pre prevádzkovateľa webovej lokality. IP
vášho prehliadača prenášaná v rámci služby Google Analytics nie je spoločnosťou Google spájaná s inými údajmi. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vykonaním príslušných nastavení v softvéri vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky

Správca značiek Google

Táto webová lokalita používa Google Tag Manager. Táto služba od spoločnosti Google Inc. umožňuje spravovať značky webových stránok prostredníctvom rozhrania. Google Tag Manager spúšťa ďalšie značky, ktoré môžu zaznamenávať údaje. Ďalšie informácie nájdete tu

Služba Google Analytics a súbory cookie

Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc (“Google”). Služba Google Analytics používa takzvané “cookies”: textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Informácie vygenerované súbormi cookie o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie používa na interpretáciu používania webovej lokality, na zostavovanie správ o činnosti webovej lokality pre vlastníkov webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu. Je možné, že spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo tretie strany, ktoré tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť vhodnou úpravou nastavení softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromažďuje, spôsobom a na účely uvedené vyššie

Google AdSense

Na tejto webovej lokalite sa zobrazujú reklamy prostredníctvom služby Google AdSense. Váš prehliadač preto môže ukladať súbor cookie odoslaný spoločnosťou Google Inc. alebo tretími stranami. Tento súbor cookie môže spoločnosť Google Inc. alebo tretie strany prečítať. Ak chcete odstrániť súbor cookie alebo všeobecne zmeniť zaobchádzanie so súbormi cookie, obráťte sa na svoj prehliadač. Zvyčajne tieto nastavenia nájdete v časti Dodatky → Nastavenia ochrany osobných údajov (Firefox) alebo v časti Dodatky → Možnosti internetu → Ochrana osobných údajov (Internet Explorer)

Získavaniu údajov spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ktoré sú vytvárané prostredníctvom súborov cookie na základe vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou tohto doplnku prehliadača: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Oznámenie o ochrane súkromia týkajúce sa sietí sociálnych médií a sociálnych platforiem vrátane, ale nielen, Facebooku, Twitteru, Instagramu a Google

Máme vložené zásuvné moduly pre rôzne siete sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter, Instagram, Google a ďalšie

Pri návšteve stránky našej webovej lokality, ktorá obsahuje sociálny zásuvný modul, sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom súvisiacej siete sociálnych médií. Týmto spojením zásuvný modul poskytuje sociálnym sieťam informácie o tom, že ste navštívili určitú stránku našej webovej lokality s vašou IP adresou

Tým sa údaje prenesú do danej siete sociálnych médií. Upozorňujeme, že my ako poskytovateľ tejto webovej stránky nemáme vedomosť o obsahu prenesených údajov a ich použití sociálnou sieťou a že by ste si mali prečítať zásady ochrany osobných údajov každej siete, aby ste si sami určili úroveň pohodlia

Integrácia sociálnych sietí

Na stránke Love Coupons sú integrované zásuvné moduly spoločností Facebook, Twitter, Instagram, Google+ a ďalších, prostredníctvom ktorých sa môžu inštalovať súbory cookie. Ak navštívite stránku Love Coupons, spôsobí to vytvorenie priamych spojení so servermi príslušných sietí. To znamená, že informácie o vašej návšteve našej webovej stránky sa prenášajú prevádzkovateľom týchto sietí

Odvolávame sa na skutočnosť, že nemáme žiadne presné informácie o spôsobe, akým tieto informácie tieto sociálne siete používajú. Ďalšie informácie nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov služieb

Webové stránky Facebook Vlastné publiká

Aby sme vám mohli prezentovať reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom, používame nástroj Facebook Website Custom Audiences. Ten generuje z údajov vášho profilu nezvratný kontrolný súčet (hash hodnotu), ktorý sa prenáša do spoločnosti Facebook na účely analýzy a marketingu

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a o nastaveniach, ktoré môžete vykonať na ochranu svojho súkromia, nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences a https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ak chcete vzniesť námietku proti používaniu vlastnej webovej stránky Facebook Custom Audiences, môžete tak urobiť na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Môže sa stať, že na našich platformách budeme zobrazovať obsah tretích strán, napríklad videá alebo mapové podklady zo stránok, ako je YouTube alebo Google Maps. V takom prípade budete dostávať súbory cookie od týchto poskytovateľov tretích strán. Pri prístupe na stránku sa údaje týkajúce sa vašej osoby, ako napríklad vaša IP adresa, automaticky prenesú poskytovateľovi. Žiaľ, nie všetci poskytovatelia poskytujú informácie o forme, akou tieto údaje využívajú. Ak nám takéto informácie poskytnú, zašleme vám ich

Iné zasielanie údajov

Vaše údaje budeme vždy preposielať len vtedy, ak to povoľuje zákon alebo ak ste nám na to poskytli svoj súhlas

rámčeky iných poskytovateľov na našej stránke

Na našej webovej stránke máme možnosť zobrazovať obsah iných poskytovateľov cestovného ruchu pomocou tzv. iFrame

Úradník pre ochranu údajov

Spoločnosť Love Savings Group Limited má vymenovanú ponuku na ochranu údajov, ktorú môžete v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať na adrese dpo@lovesavingsgroup.com

Právo na informácie

Vo všeobecnosti máte právo požiadať nás (listom alebo e-mailom), aké vaše údaje sa uchovávajú alebo spracúvajú, na aký účel a komu môžu byť alebo boli poskytnuté. Za odpoveď na takúto žiadosť si účtujeme poplatok. Na vašu žiadosť sa snažíme odpovedať do 40 dní od prijatia vašej písomnej žiadosti a poplatku. Za určitých obmedzených okolností sme oprávnení vašu žiadosť odmietnuť

Ak sa domnievate, že niektoré z vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, sú nepresné alebo nesprávne, bezodkladne nás kontaktujte

Kontaktný formulár

V našom kontaktnom formulári vás žiadame o uvedenie vášho mena a e-mailovej adresy. Tieto informácie používame len na vybavenie vašej otázky.

  • Domov
  • Zásady ochrany osobných údajov
Odmietnutie zodpovednosti: Love Coupons je platforma pre ponuky, zľavy a kupóny. Použitím našich odkazov môžete ušetriť na svojich nákupoch. Upozorňujeme, že pri použití našich odkazov a následnom nákupe môžeme získať províziu.